Consumenten

Hieronder de belangrijkste informatie voor consumenten.

De Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, is een beroepsorganisatie die de belangen behartigt van die financieel adviseurs die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel Erkend Hypothecair Planner.

De NVHP richt zich in hoofdzaak op activiteiten ter verbetering van de kwaliteit van adviezen zoals die door Erkend Hypothecair Planners gegeven worden. Dit doet de NVHP onder meer door het verzorgen van kennis en vaardigheidssessies ten behoeve van haar leden maar ook door het ontwikkelen van informatieve brochures die Erkend Hypothecair Planners kunnen geven aan consumenten voor wie deze informatie relevant is.

De NVHP bewaakt daarnaast het integer handelen van haar leden. Leden van de NVHP zijn onderworpen aan de NVHP Gedragscode.  Het is niet mogelijk Erkend Hypothecair Planner te zijn zonder deze Gedragscode te onderschrijven.

De NVHP telt circa 1.200 leden. De Vereniging heeft een bestuur dat benoemd wordt door de Algemene Ledenvergadering van de NVHP. De NVHP beschikt over een professioneel secretariaat dat gevestigd is in Hoevelaken.

Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners
www.hypothecairplanner.nl
Info@hypothecairplanner.nl
Postbus 206
3870 CE  HOEVELAKEN
Bezoekadres
De Wel 14-16, Hoevelaken
033 – 2542012

De waarde van de eigen woning vormt voor veel mensen een belangrijk onderdeel van hun (toekomstig) vermogen. Op verschillende momenten rondom deze vermogensopbouw is een goed advies belangrijk.

Dat begint bij de vraag of het kopen van de woning wel een goede beslissing is of, gelet op de persoonlijke omstandigheden, huren (tijdelijk) een beter alternatief is. Is het kopen van een woning toch wenselijk dan zal onderzocht moeten worden welke lasten ook op langere termijn draagbaar zijn. Gekeken moet dan worden naar de situatie dat bijvoorbeeld één van de partners minder gaat werken, de lasten sterk stijgen doordat kinderen gaan studeren of het arbeidsinkomen minder wordt doordat de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt. Welke lasten een individuele consument kan dragen is niet af te lezen uit tabellen die gelden voor “de gemiddelde consument”. Een goed beeld ontstaat alleen doordat de individuele situatie en de wensen die voor de toekomst bestaan goed in beeld worden gebracht.

Het maken van zo een persoonlijke analyse is de specialiteit van de Erkend Hypothecair Planner. Telkens weer zal deze adviseur zich verdiepen in uw wensen en situatie en samen met u kijken hoe een oplossing die u nu kiest zo goed mogelijk blijft aansluiten bij veranderingen die in de toekomst kunnen plaatsvinden.

Erkend Hypothecair Planners streven ernaar om al hun relaties een gezondere en zorgelozere financiële toekomst te bieden. Dit doen zij door een hoogstaand en persoonlijk passend hypothecair advies te geven. Erkend Hypothecair Planners hebben de hoogste gespecialiseerde opleiding op het gebied van hypothecair advies gevolgd. Zij onderhouden jaarlijks hun kennis en vaardigheden. Erkend Hypothecair Planners laten hun gedrag onafhankelijk toetsen aan onder meer de Gedragscode Erkend Hypothecair Planners. Ook onderwerpen zij zich aan het oordeel van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, onderdeel van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, KiFiD.

Nederland telt meer dan 20.000 hypotheek-adviseurs. Slechts 1.158 natuurlijke personen mogen de beschermde titel Erkend Hypothecair Planner voeren. De personen die bevoegd zijn tot het voeren van deze titel zijn in een register opgenomen.

Naast de wettelijke vereisten om Hypotheekadvies te mogen geven dient een Erkend Hypothecair Planner, om deze titel  te mogen voeren, te voldoen aan drie voorwaarden:

  • met succes het examen Erkend Hypothecair Planner te hebben afgelegd. Dit examen toetst het hoogste niveau van kennis en vaardigheid zoals dat op dit moment in Nederland bestaat op het specialisme van financiële vraagstukken rondom hypotheken.Of in het bezit zijn van het diploma Financieel Planner (FFP) en als gecertificeerd Financieel Planner werkzaam zijn, aangevuld met een eenmalige opleiding van drie dagdelen genaamd de Entreetoets. Klik hier voor nadere informatie, voorwaarden en inschrijving.
  • jaarlijks deelnemen aan een traject van permanente educatie
  • lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Hypothecaire Planners. Op grond van dit lidmaatschap is de adviseur onderworpen aan een gedragscode die beoogt de belangen van de consument bovenwettelijk te beschermen.

Verzoek: Signaleert u adviseurs die zich als Erkend Hypothecair Planner profileren zonder dat zij in onderstaand register zijn opgenomen dan verzoeken wij u dit te melden aan het secretariaat van de NVHP.

Persoonsgebonden kwalificatie

Uitsluitend natuurlijke personen mogen de titel Erkend Hypothecair Planner voeren. Voorwaarde hiervoor is onder meer dat zij met succes het daarvoor vereiste diploma hebben behaald, jaarlijks voldoen aan aanvullende scholing op het gebied van kennis en vaardigheid en zij zich in hun dagelijks werk houden aan de Gedragscode NVHP. Er zijn dus geen kantoren of bedrijven die Erkend Hypothecair Planner zijn. Wel kunnen er binnen deze kantoren of bedrijven adviseurs zijn die zich Erkend Hypothecair Planner mogen noemen. Veelal zult u op de site van het bedrijf kunnen zien welke adviseurs gerechtigd zijn deze titel te voeren.

Waar vindt u deze Erkend Hypothecair Planners?

Circa 1.200 adviseurs mogen in Nederland de titel Erkend Hypothecair Planner voeren. U kunt deze adviseurs op deze pagina vinden op meerdere manieren.

  1. U kunt een postcode ingeven. U ziet dan de adviseurs die in de buurt van deze postcode werkzaam zijn.
  2. U kunt de naam ingeven van een financieel advieskantoor. U ziet dan of binnen dit kantoor Erkend Hypothecair Planners werkzaam zijn en zo ja om welke adviseurs het dan gaat.
  3. U kunt ook direct zoeken op de naam van een adviseur. Is de adviseur Erkend Hypothecair Planner dan ziet u verdere informatie over deze adviseur.

Uw belangenbehartiger

De rechtsverhouding tussen een consument en een Erkend Hypothecair Planner kwalificeert als een overeenkomst van opdracht (artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Bij de uitvoering van deze opdracht rust op de Erkend Hypothecair Planner jegens Consument een zorgplicht, die inhoud dat de Erkend Hypothecair Planner tegenover de consument de zorg moet betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend tussenpersoon mag worden verwacht

Van de Erkend Hypothecair Planner mag worden verwacht dat hij Consument zodanig informeert over de aard van financiële producten product en de risico’s van keuzes, dat de consument met betrekking tot het sluiten van het hypothecair krediet een weloverwogen beslissing kan nemen.

Klachten eerst aan de financieel dienstverlener zelf kenbaar maken

Een consument die ontevreden is over de dienstverlening van een Erkend Hypothecair Planner dient deze klacht eerst kenbaar te maken aan deze Erkend Hypothecair Planner.

Wordt deze klacht niet tot tevredenheid opgelost dan kan de consument kiezen om:

  1. De klacht voor te leggen aan Burgerlijke rechter; of
  2. De klacht voor te leggen aan de geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, KiFiD. Meer informatie over het KiFiD vindt u op: www.kifid.nl
X