NVHP Vertrouwenspersoon

Leden van de NVHP kunnen betrokken raken bij incidenten die de reputatie van Erkend Hypothecair Planners kunnen aantasten. Het Bestuur verwacht van haar leden dat, zodra zo’n incident zich aandient, het lid het Bestuur hierover op eigen initiatief informeert. Daar waar leden twijfelen of een gebeurtenis gemeld moet worden kunnen zij hierover overleggen met Wim Span, die door de Vereniging per 1 juni 2021 als vertrouwenspersoon is aangesteld.

Vraagpunten rondom beroepsethiek en integriteit

De NVHP Vertrouwenspersoon kan door leden van de NVHP benaderd worden indien zij binnen hun professionele werkzaamheden issues ervaren op het gebied van beroepsethiek en integriteit. Een dergelijke melding wordt op vertrouwelijke basis door de vertrouwenspersoon in behandeling genomen. Wij adviseren de leden van de NVHP in een zo vroeg mogelijk stadium, en ook bij twijfel, contact op te nemen met de NVHP vertrouwenspersoon. In de praktijk zal er dan een gesprek plaatsvinden tussen het betreffende lid (de melder) en de NVHP vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon zal de melder opvangen en begeleiden. Hij zal meedenken over mogelijke stappen, adviseren en eventueel doorverwijzen. Samen gaan zij op zoek naar mogelijke oplossingen en vervolgstappen.

Pilot rondom ongewenste omgangsvormen.

Besloten is om de NVHP Vertrouwenspersoon ook te vragen beschikbaar te zijn indien leden te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen. Ook in dat geval zal de vertrouwenspersoon vertrouwelijk handelen en de ‘klager’ over de omgangsvorm opvangen en begeleiden. Hij zal ook hier meedenken over mogelijke stappen, adviseren en eventueel doorverwijzen.

W. (Wim) Span

06 46 17 50 75
wim.span@outlook.com