WAAR KAN IK ALS CONSUMENT TERECHT ALS IK EEN KLACHT HEB?

Uw belangenbehartiger

De rechtsverhouding tussen een consument en een Erkend Hypothecair Planner kwalificeert als een overeenkomst van opdracht (artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Bij de uitvoering van deze opdracht rust op de Erkend Hypothecair Planner jegens Consument een zorgplicht, die inhoud dat de Erkend Hypothecair Planner tegenover de consument de zorg moet betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend tussenpersoon mag worden verwacht

Van de Erkend Hypothecair Planner mag worden verwacht dat hij Consument zodanig informeert over de aard van financiële producten product en de risico’s van keuzes, dat de consument met betrekking tot het sluiten van het hypothecair krediet een weloverwogen beslissing kan nemen.

Klachten eerst aan de financieel dienstverlener zelf kenbaar maken

Een consument die ontevreden is over de dienstverlening van een Erkend Hypothecair Planner dient deze klacht eerst kenbaar te maken aan deze Erkend Hypothecair Planner.

Wordt deze klacht niet tot tevredenheid opgelost dan kan de consument kiezen om:

  1. De klacht voor te leggen aan Burgerlijke rechter; of
  2. De klacht voor te leggen aan de geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, KiFiD. Meer informatie over het KiFiD vindt u op: www.kifid.nl