Externe publicaties

De Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners (NVHP) heeft, ten behoeve van haar leden, een selectie gemaakt van diverse interessante publicaties, belangrijke jurisprudentie en voorbeeld documenten. Daarbij wordt telkens aangegeven wat de extra waarde is die een Erkend Hypothecair Planner voor de consument bij het betreffende onderwerp kan hebben.

Algemene Voorwaarden Masterclasses

Algemene voorwaarden met betrekking tot masterclasses

Download publicatie

(2021) Plan Krachten bundelen voor hypotheekklanten

De Nederlandse economie herstelt zich krachtig van de coronacrisis en de economische vooruitzichten zijn overwegend gunstig. Het (pro)actieve optreden van de overheid sinds de uitbraak van de pandemie dempt financiële problemen voor bedrijven en huishoudens Alle spelers in de hypotheeksector hebben sinds de uitbraak proactief gehandeld en in 2020 de handen ineengeslagen om ervoor te zorgen dat huiseigenaren niet op straat komen.

Download publicatie

(2021) Activeren consumenten met aflossingsvrije hypotheken

In Nederland hebben bijna 3 miljoen klanten een aflossingsvrije hypotheek waaronder ook klanten van Florius. Aan deze hypotheekvorm zitten een aantal mogelijke risico’s vast. Als klanten niet meer in staat zouden zijn om hun huidige hypotheek te betalen, heeft dat gevolgen voor de klant en de geldverstrekker. Om dit zoveel als mogelijk te voorkomen zal Florius klanten proactief benaderen over hun situatie. 

Download publicatie

(2021) Maximale leennorm bij hypotheken een anker?

Consumenten die op zoek zijn naar informatie over de hoogte van hun hypotheek krijgen al snel informatie over het maximale bedrag dat zij kunnen lenen, bijvoorbeeld middels een online tool. Het is mogelijk dat consumenten zich bij het zoeken naar een koopwoning (onbewust) laten sturen door dit maximale hypotheekbedrag en een hogere hypotheek nemen dan eigenlijk passend en verantwoord is in hun situatie (bijvoorbeeld omdat zij in de toekomst minder willen gaan werken).

Download publicatie

(2020) Whitepaper Proactieve zorgplicht

Recent aangescherpte regelgeving en het gebrek aan vertrouwen van de consument in de sector vragen om een proactieve en structurele benadering van uw cliënt. De doorlopende zorg is vooral gericht op een verantwoorde hypotheek en financiële positie voor uw cliënten. Het uitgebreide advies zal daarbij leiden tot een intensiever contact met uw cliënt, wat uiteindelijk zal resulteren in meer vertrouwen. Hoe speelt u daar precies op in? 

Download publicatie

(2019) Zorgplicht portefeuilleovername

Het kan gebeuren dat een tussenpersoon na de overname van een assurantieportefeuille wordt aangesproken voor fouten die door de voormalig tussenpersoon zouden zijn gemaakt. Dat roept de vraag op of een dergelijke aanspraak kans van slagen heeft. die vraag heeft in de civiele rechtspraak en in procedures bij kifid al een aantal keer ter beantwoording voorgelegen. 

Download publicatie

(2018) Zorgplicht hypotheek-verstrekking bij een studieschuld

In 2017 is de totale studieschuld met 2,8 miljard gestegen naar een recordhoogte van 29,7 miljard, aldus het CBS1. Het nieuwe leenstelsel met een lage rente wordt genoemd als één van de oorzaken. in september 2015 is het nieuwe leenstelsel ingegaan, waardoor de totale studieschuld is gestegen. Studenten die voor 1 september 2015 zijn begonnen met een hbo of wo-opleiding hebben recht op een basisbeurs gedurende hun studie.

Download publicatie

(2017) Wel de lusten, niet de lasten

In 2016 stond het thema zorgplicht in de schijnwerpers, onder meer als gevolg van KiFiD uitspraak 2016-373 over de opzegging van een nazorgabonnement. In discussies blijkt dat er  bij veel adviseurs onzekerheid bestaat over de inhoud van de verplichte wettelijke nazorg en  of daarvoor nu wel of niet een vergoeding mag worden gevraagd. Voor het katern ‘Ken je vak!’  verzorgt Adfiz dit jaar een aantal bijdragen over de invulling van de zorgplicht.

Download publicatie

(2017) Verdeling van de zorgplicht

Bij veel adviseurs bestaat nog altijd onduidelijkheid over de inhoud van de verplichte wettelijkenazorg en welke partij in de keten hiervoor verantwoordelijk is. Deze vragen worden extra relevantop het moment dat klanten aangeven de adviseur niet te willen blijven betalen voor zijn werkzaamheden.Juist de nazorg biedt mogelijkheden om een goede band met je klant te krijgen en te houden.Hoog tijd dus dat hierover duidelijkheid komt.

Download publicatie

(2017) TAV: De verplichting tot na zorg: mij een zorg?

De Geschillencommissie van het Kifid' heeft op 16 augustus 2016 een steen in de vijver van het intermediair gegooid. Die uitspraak van de Geschillencommissie heeft bij (een deel van) het intermediair nogal wat stof doen opwaaien en heeft tot (soms) verhitte discussies geleid. Met name het ontstane spookbeeld dat er tot in lengte van jaren gratis nazorg verleend zou moeten worden, is bij een deel van de partijen die werkzaam zijn als financieel adviseur in het verkeerde keelgat geschoten. 

(2017) Vergoeding voor vervroegde aflossing

Op 14 juli 2016 is de nieuwe hypothekenrichtlijn, de Mortgage Credit Directive (MCD), geïmplementeerd in de Wet op het financieel toezicht. De aanbieder van hypothecair krediet mag geen vergoeding rekenen voor vervroegde aflossing van hypothecair krediet (hypotheek) die hoger is dan het financiële nadeel dat de aanbieder heeft bij vervroegde aflossing. Ook moet de berekeningswijze van de te betalen vergoeding voor de klant voldoende transparant zijn. 

Download publicatie

(2016) Onderzoek Rentemiddeling

Achtergrond
Het korte ‘Onderzoek Rentemiddeling’ heeft in juni 2016 plaatsgevonden. In totaal hebben 252 vertegenwoordigers van financieel advieskantoren meegedaan aan het onderzoek. Vraagstelling
Aan de deelnemers is een aantal vragen gesteld. Allereerst werd gevraagd naar de inhoud van de werkzaamheden die bij advisering en uitvoering van rentemiddeling worden uitgevoerd. 

Download publicatie

(2015) Tijdschrift Financieel Recht: zorgplicht

Twee uitspraken van het KiFID uit 2014 komen in deze bijdrage aan bod. Uit deze uitspraken is het navolgende voor de praktijk van belang. De eerste uitspraak heeft betrekking op de naleving van het ken-uw-cliënt beginsel gedurende de dienstverlening. De tweede uitspraak heeft betrekking op het geen dat een klant van zijn financieel adviseur mag verwachten. 

Download publicatie

(2015) Zorgplicht van hypotheekadviseurs

In dit artikel worden drie uitspraken van de civiele rechter en Kifid besproken, die de zorgplicht verder inkleuren wanneer het gaat om het inroepen van het financieringsvoorbehoud, de inhoud van een financieringsvoorstel en het verschaffen van informatie over de variabele rente op een hypothecaire lening.

Download publicatie

(2014) Onderzoek Service-abonnementen

De AFM is in juli 2013 een onderzoek gestart naar serviceabonnementen. De aanleiding hiervoor waren vragen en meldingen die de AFM in 2012 en 2013 heeft ontvangen over deze abonnementen die deels via de media onder de aandacht zijn gebracht. De kwaliteit van serviceabonnementen is van belang voor consumenten. Ook de toename in het aanbod van serviceabonnementen is reden geweest om dit onderzoek te starten.

Download publicatie

(2014) De bijzondere zorgplicht financieledienstverleners

Juridische beschouwing, als bijdrage in een bundel ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad der Nederlanden, over de bijzondere zorgplicht van financiële dienstverleners, naar aanleiding van de introductie van de vangnetbepaling via artikel 4:24a Wft, welk artikel de AFM de mogelijkheid geeft om op te treden als sprake is van evidente misstanden en specifieke bepalingen uit hetfinancieel toezicht niet toereikend zijn.

Download publicatie

(2013) Nazorg en service-abonnementen

In dit artikel gaat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in op nazorg en serviceabonnementen. Afhankelijk van uw vragen of de ontwikkelingen in de markt gaan we mogelijk op een later moment meer aandacht besteden aan deze onderwerpen. Dit artikel kunt u daarom ook zien als een eerste stap om u meer duidelijkheid te geven over nazorg en serviceabonnementen. 

Download publicatie

(2013) Documentatie Nazorg Hypotheken

De Organisatie van Financiële Dienstverleners (OvFD) brengt in kaart welke nazorg een professioneel hypotheekintermediair de klant zou kunnen bieden, waarbij de onderscheiden diensten worden uitgesplitst in diensten die volgen uit de bemiddeling, aanvullende nazorg en nieuwe diensten.

Download publicatie

(2013) Algemene zorgplicht in de Wft

Speciale uitgave van ‘Branche in Beweging’ van Findinet, rond de introductie van een algemene publiekrechtelijke zorgplicht voor financiële dienstverleners via de opname van een nieuw zorgplichtartikel (4:24a) in de Wft.

Download publicatie

(2013) Delegeren nazorg door aanbieder

Beschouwing naar aanleiding van een uitspraak van de Rechtbank Leeuwarden over de zorgplicht rondom het Levob Hefboomeffect. Besproken worden de zorgplicht van zowel de aanbieder als de adviseur/bemiddelaar van dit financiële product.

Download publicatie

(2013) Betalingsachterstanden-hypotheken

In het kader van een verkennend onderzoek heeft de AFM gesproken met een aantal kredietverstrekkers over de opzet van preventie en het (bijzonder) beheer van betalingsachterstanden. Tijdens deze onderzoeken heeft de AFM een aantal good practices bij de kredietverstrekkers waargenomen. Deze good practices zijn uitgewerkt in deze leidraad.

Download publicatie

(2012) Edgar du Perron over zorgplicht

Oud-voorzitter van Geschillencommissie Kifid Edgar du Perron geeft in een korte bijdrage in het kort weer wat tot de zorgplicht van een financiële dienstverlener behoort, zowel vanuit privaatrecht als vanuit publiekrecht.

Download publicatie

(2012) De waarde van advies

Onderzoek door MetrixLab in opdracht van Avéro Achmea. Onderzocht is welke aspecten relevant worden geacht in een klantrelatie tussen financiële dienstverleners en consumenten en bedrijven. In kaart is gebracht wat enerzijds consumenten en bedrijven en anderzijds intermediairs verwachten wat belangrijk is in een klantrelatie.

(2010) Leidraad Hypotheekadvisering

Volledige leidraad (delen 1 t/m 7) over de door de AFM onderscheiden stadia van het hypotheekadvies, en welke aspecten in een goed hypotheekadviesdossier volgens de AFM moeten worden belicht

Download publicatie

(2009) Maandblad voor Vermogensrecht nr. 9

Banken en verzekeraars hebben in de loop der tijd een grote verscheidenheid aan beleggingsproducten ontwikkeld. Veel consumenten hebben die producten gekocht om vermogen op te bouwen of jaarlijks beleggingsopbrengsten te behalen.1 De producten verschilden van tamelijk eenvoudige beleggingsreke-
ningen tot moeilijker te begrijpen beleggingsverzekeringen of effectenleaseproducten. Veelvuldig diende de vermogensopbouw voor het aflossen van een hypothecaire lening of als oudedagvoorziening. De vermogenswaarde van de beleggingen is in korte tijd fors gedaald,

Download publicatie