Statuten

De Statuten van de NVHP zijn goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners gehouden op 16 april 2014 en notarieel vastgelegd op 7 mei 2014. In 2019 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden. De gewijzigde statuten zijn aan de Algemene Ledenvergadering van 10 april 2019 voorgelegd en goedgekeurd en vervolgens vastgelegd bij notariële akte van 29 oktober 2019. De NVHP staat in het Handelsregister ingeschreven onder nummer 08 12 40 18.

Afschrift Akte van statutenwijziging